Nu lang mi de Hand her
Un kumm mit din Kopp,
Un dar wo dat Hart sleit,
Dar legg em man op!

Denn hang ik di lisen
Min Arm umme Nack
Un küß di de Ogen
Un strakel din Back.

Denn sitt wi to snacken,
Denn sitt wi to dröm;
Un buten dar blinkert
De Steerns dör de Böm.

Un buten is't düster,
Un Freed oppe Eer -
Un schull 'k noch wat wünschen,
Ick wüss ni, wat't weer!

sleit=schlägt, lisen=leise, schnacken=sprechen, buten=draußen, Freed=Friede