Domid muaschd hald läba

©Hans Hartmut Karg
2018

Wenn'd no rechd jong bischd,
Ka di no nix schregga,
Denn es isch wias ischd:
Jugend muaß s'Alder negga.

Bischd ald, dann begreifsch,
Dass ds Läba isch so endle.
Wenn'd midd de Joare reifsch,
Hod di däar Doad am Bendle.

So isch hald os'r Läba,
Zu earm g'heard o däar Doad,
Dribud muaß ma deam gäba,
Des isch hald d'Aldersnoad.

A wenng mim Grebbs no läba,
A wenng im Leida feira:
Des will des Schiggsal gäbe,
So muaß des Läba leira.

Doch deng dabei o draa:
Mim doad endad dia Schmearza.
Doch mancher alde Ma
Will jonge Mädla hearza!

Wenn äar dann godd sein Gang,
Dean alle ganga miaßa,
Dann dengd äar scho rechd lang,
Dass äar gar nix muaß biaßa.

*